یک عدد قلمدان کنده کاری شده زیبا ، آنتیک

قلمدان کنده کاری شده آنتیک و زیبا