یک عدد فنجان چوبی تک ، فرمایشی ، کلکسیونی

نعلبکی چوبی فرمایشی تک ، کلکسیونی