یک عدد فنجان نعلبکی گلسرخی ، آنتیک

یک عدد فنجان نعلبکی گلسرخی

تک و آنتیک