یک عدد فنجان نعلبکی موجدار ، آبی گلدار

دو عدد فنجان نعلبکی آبی

موجدار  ،  گلدار

تک  ،  کلکسیونی