یک عدد فنجان نعلبکی سفید ساده آب طلا کاری شده ، گردنر