یک عدد فنجان نعلبکی زیبا ژاپنی

یک عدد فنجان نعلبکی زیبا و نفیس

ژاپنی