یک عدد فنجان نعلبکی زیبا صورتی با آرم شیر خورشید

فنجان نعلبکی با آرم شیر خورشید

زیبا  ،  نفیس  ،  آنتیک