یک عدد فنجان نعلبکی بسیار زیبا با تصویر گوزن

یک عدد فنجان نعلبکی  با تصویر گوزن

بسیار زیبا

فنجان ایراد دارد . در تصویر مشخص میباشد