یک عدد فنجان نعلبکی باتصویر بانو ، زیبا و آنتیک

فنجان نعلبکی زیبا

منقش به تصویر بانو

آنتیک

ایراد دارد