یک عدد فنجان نعلبکی آبی گلدار ، آنتیک (لندن)

فنجان نعلبکی آبی گلدار

کلکسیونی ، آنتیک

مارکدار : شیرخورشید . لندن