یک عدد فنجان نعلبکی آبی نارنجی برجسته بسیار زیبا

یک عدد فنجان نعلبکی زیبا و نفیس

آبی نارنجی گلدار