یک عدد فنجان نعلبکی آبی فرمایشی (لندن) ، کلکسیونی

فنجان نعلبکی آبی فرمایشی

مارک دار لندن

زیبا و کلکسیونی