یک عدد تسبیح چینی منقش گردنی ، صد دانه زیبا و بینظیر