یک عدد بشقاب آنتیک دیوارکوب تصویر قماربازان . تاریخدار و ساخت آلمان

465,000 تومان