یک عدد اسکناس 20000 دراخمای 1947 یونان ،نایاب و کلکسیونی

1,775,000 تومان

عینا مطابق تصویر