یک عدد آلبوم اسکناس جمهوری اسلامی یا شماره های یکسان (818852) هشت برگ

هشت برگ اسکناس با شماره های یکسان  :  818852

: 100  ،  200 ،  500  ، 1000  ، 2000  ، 5000  ، 10000  ، 20000  ریالی