یک جفت قاشق چوبی قاجاری بسیار زیبا ، آنتیک

یک جفت قاشق زیبا و بینظیر

قاجاری و آنتیک