یک جفت جار مینا کاری شده شش ضلعی، بینظیر و زیبا

ارتفاع : 12 سانتیمتر