کتری نوربیلین به ارتفاع 11 سانتیمتر عینا مطابق تصاویر