کاسه و قوری کهنه و قدیمی ( جلاله الملک فیصل الثانی المعظم )