چوب قلیان ، منقش به تصاویر حکاکی شده

چوب قلیان

حکاکی شده منقش به تصاویر

آنتیک ، قابل استفاده