چوب تعلیم ، منقش به گل و شمایل ، عمل سید غفور اردبیلی

چوب تعلیم بسیار زیبا منقش به تصاویر گل و شمایل و اشعار زیبا

کار و عمل استاد سید غفور اردبیلی