چوب تعلیم ، منقش به گل و گیاه ، قدیمی و آنتیک

چوب تعلیم قدیمی و آنتیک

منقش به تصاویر گل و گیاه