چهار قطعه اسکناس 50 ریالی نایاب محمد رضا شاه ( یگانه و اردلان )

کیفیت در حد بانکی