چهار عدد مجسمه سرباز قدیمی ، برنز، آنتیک

چهار عدد مجسمه سرباز

برنز ، قدیمی ، آنتیک

وزن : 2کیلو

ارتفاع : 12.5 سانتیمتر