چهار عدد سکه نایاب عربستان ، 4 قروش ضرب 1376 و 2 قروش سه عدد ضرب 1379

100,000 تومان