چهار عدد اسکناس 200 ریالی کمیاب محمد رضا شاه کلکسیونی , با امضاء های مختلف عینا مطابق تصاویر

200,000 تومان

دو عدد با امضاء انصاری و یگانه
دو عدد با امضاء انصاری و مهران
صفحه 111 کتاب