چهار سری تمبر یادبود های انقلاب سفید و تصویب اصلاحات ارضی مربوط بسالهای 1345 ، 1346 و 1348 ( بتعداد و مطابق تصاویر )