چهار سری تمبر پهلوی دوم به مناسبت نوروز مربوط بسالهای 1342 ، 1345 ، 1347 و 1349 ( بتعداد و مطابق تصاویر )