چهار سری تمبر سالگرد تاجگذاری محمد رضا شاه در آبان 1347 ( با ارزش های 6 ، 8 و 10 ریالی )