پنج قطعه اسکناس پنجاهمین سال سلطنت سلسله پهلوی ، عینا مطابق تصاویر

180,000 تومان

قیمت کتاب هر قطعه تک بانکی 75 هزار تومان
سه قطعه سالم ولی استفاده شده
دو قطعه در حد بانکی
صفحه 113 کتاب