پنج فنجان شش نعلبکی قوری و قندان طلایی ، سفارش ایران

عینا مطابق تصاویر

دو فنجان لب پر شده