یک عدد پشقاب روسی فلزی ، عهد ناصرالدین شاه

یکعدد پشقاب روسی فلزی

مربوط به زمان ناصرالدین شاه

ابعاد :  19 سانتیمتر  در  14 سانتیمتر