پشقاب دیوارکوب پدربزرگ ،آب طلاکاری شده آنتیک

پشقاب دیوارکوب پدربزرگ و نوه ها

ساخت اتریش ، آنتیک

آب طلاکاری شده

قطر : 19 سانتیمتر