پشقاب دیوارکوب منتسب به ملکه الیزابت دوم در سال 1953 ( 67 ساله پیش ) ساخت انگلستان

1,150,000 تومان