زیتون خوری یا اسنک خوری آنتیک با 16 تیغه شمشیر زیبا