نوع اسکناس 20 و 50 ریالی محمدرضاشاه پهلوی و یک قطعه 2000 ریالی جمهوری اسلامی