شش قطعه اسکناس بانکی 5000 ریالی سه قطعه با امضاء نوربخش نمازی و سه قطعه با امضائ شیبانی مظاهری نایاب