نه قطعه اسکناس بانکی جمهوری اسلامی ( دو قطعه اسکناس) 50 ریالی ارور دارد از دو طرف کادر قرینه نیستند

195,000 تومان