نه عدد سکه یادبود و هفت عددسکه رایج جمعا شانزده عدد سکه جمهوری اسلامی

200,000 تومان