نقاشی مینییاتور روی صدف

نقاشی مینییاتور روی صدف

ابعاد قاب :  12  در 16  سانتیمتر

ابعاد هر صدف :  3 در 5  سانتیمتر