مینی سماور از جنس چینی ، قابل توجه ترمیم کاران عینا مطابق تصاویر

درب آن سکسته گی دارد : قابل توجه ترمیم کاران