مجسمه مرد حمل کننده آب

ارتفاع : 8 سانتیمتر

جنس فلز