مجسمه خروس مینا کاری شده زیبا

ارتفاع 18 سانتیمتر
عینا مطابق تصاویر