مجسمه برنز سرخپوست ، آنتیک ، تاریخ و امضاء دار

ارتفاع :  10 سانتیمتر