مجسمه بانوی نشسته در انتظار با موهای بلند

75,000 تومان