مجسمه آنتیک بانوی میوه فروش ساخت ژاپن ، زیبا

ارتفاع  :  18 سانتیمتر

عرص  :  20 سانتیمتر