ماکت بنز A CLASS ( Mercedes – Benz 1997 ) موتور دار A 160

155,000 تومان

در صورت عقب کشیدن روی زمین ، بجلو با سرعت میرود