ماشین دکوری : فندک ،جاسیگاری

ماشین دکوری : جاسیگاری و فندک

در اثر حرکت ماشین درب جاسیگاری باز میشود

فندک در قسمت صندوق عقب قراردارد