قوطی سیگار نقاشی شده منقش به تصاویر،کاردست

قوطی سیگار آنتیک

شیخ و همدم

دو طرف نقاشی کار دست

پریدگی دارد