قمه ناصرالدین شاهی ، آنتیک

قمه ( جنخر ) ناصرالدین شاهی

آنتیک

نگین کاری شده